REGULAMIN

 

Artykuł 1.  Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki składania i realizacji Zamówień oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w ramach działalności prowadzonej pod adresem internetowym druk.xyz oraz jego podstronach.
 2. Administratorem jest Generum sp. z.o.o. z siedzibą w Zgierzu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Bazylijska 39L, 95-100 Zgierz) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 442 798; NIP: 732217 08 75; REGON 101 518 061; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 PLN; adres poczty elektronicznej: druk3d@generum.pl; numer telefonu: (+48) 42 235 37 87 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) – zwany dalej Usługodawcą.
Artykuł 2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. SLS – druk w technologii Selective Laser Sintering (SLS). Profesjonalna metoda druku przyrostowego polegająca na budowaniu modeli warstwa po warstwie z proszku, który jest spiekany laserow. Jest to bardzo dokładna technika druku pozwalająca  na druk w kolorze białym. Minimalna kwota zamówienia to 250zł netto.
 2. FDM – druk w technologii Fused Deposition Modeling (FDM/FFF). Umożliwia tworzenie trwałych części z białego termoplastycznego tworzywa sztucznego takiego jak ABS, PLA. Drukarki 3D FDM tworzą detale przez warstwowe nakładanie półpłynnego materiału termoplastycznego. Jest on wytłaczany w formie włókna przez dyszę o średnicy poniżej 0,5mm. Warstwy mogą mieć od 0,4mm aż do 0,1mm grubości.
 3. FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie usługi do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy o świadczenie usług z Usługodawcą w ramach prowadzonej przez niego działalności, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 6. KLIENT:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez niego działalności w bezpośrednim związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
  2. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  która zamierza zawrzeć lub zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez niego działalności.
 7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 9. NEWSLETTER – dystrybucyjna Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim z niej korzystającym automatyczne otrzymywanie treści o kolejnych informacjach dotyczących działalności Usługodawcy.
 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Usługodawcy.
 11. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej na której Usługodawca świadczy usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
 12. STRONA – Usługodawca lub Klient.
 13. TRYB EKSPRESOWY – nadanie Zamówieniu wysokiego priorytetu. Zamówienie zostanie zrealizowanie niezwłocznie po zakończeniu drukowania modelu będącego już w trakcie procesowania przez maszynę.
 14. TRYB STANDARDOWY –czas oczekiwania na realizację Zamówienia nieobjętego wysokim priorytetem (zwykły czas oczekiwania).
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, której świadczenie jest zautomatyzowane i które wymaga niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.
 16. USŁUGODAWCA –Generum sp. z.o.o. z siedzibą w Zgierzu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Bazylijska 39L, 95-100 Zgierz) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 442 798; NIP: 732 217 08 75; REGON 101 518 061; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 PLN; adres poczty elektronicznej: druk3d@generum.pl; numer telefonu: (+48) 42 235 37 87 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zawarte w Formularzu Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z Usługodawcą o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez niego działalności i określające istotne jej warunki.
Artykuł 3   Warunki zawarcia umowy
 1. Usługodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności świadczy następujące usługi:
  1. drukowanie przestrzenne modeli;
  2. dostawa wydrukowanych modeli;
  3. świadczenie usług elektronicznych (Artykuł 4);
 2. Usługodawca świadczy usługę drukowania przestrzennego modeli w technice CJP i FDM.
 3. Wynagrodzenie dla Usługodawcy określane jest na podstawie automatycznej wyceny dokonywanej przy składaniu Zamówienia.
 4. Wynagrodzenie uwidocznione w serwisie internetowym Usługodawcy podane jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz koszty dostawy.
 5. Wynagrodzenie uwidocznione w serwisie internetowym Usługodawcy jest wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 6. W celu zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez niego działalności, Klient powinien wejść na stronę serwisu internetowego Usługodawcy, wybrać odpowiedni plik i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia.
 7. Jeden plik może zawierać maksymalnie jeden model (detal) do wydruku. W innym przypadku, Usługodawca odrzuci Zamówienie.
 8. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nazwę firmy, numer NIP, technikę wydruku, ilość, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
 9. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Złóż Zamówienie”.
 10. Usługodawca potwierdza i przyjmuje Zamówienie do realizacji niezwłocznie po zapłacie wynagrodzenia przez Klienta.
 11. W przypadku płatności za pobraniem Usługodawca potwierdza i przyjmuje Zamówienie do realizacji niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania korekty w automatycznej wycenie Zamówienia, jeżeli stwierdzi jakąkolwiek nieprawidłowość w działaniu automatycznej wyceny.
 13. W przypadku wspomnianym w Artykule 3 pkt 11 Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o zmianie wyceny Zamówienia. Klient w takim przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zmianie w wycenie Zamówienia.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Klientem  w przypadku działania siły wyższej lub gdy realizacja Zamówienia grozi Usługodawcy wyrządzeniem niepowetowanej szkody.
 15. Usługodawca nie przyjmuje do realizacji Zamówień stojących w sprzeczności z wartościami uznawanymi przez Usługodawcę, o czym Usługodawca niezwłocznie poinformuje.
 16. Usługodawca nie przyjmuje również innych Zamówień, w szczególności nie zrealizuje wydruku modeli części broni w rozumieniu ustawy o broni i amunicji lub modeli będących wątpliwe etycznie.
 17. W przypadkach gdy odstąpienie od umowy jest zgodne z treścią Regulaminu, Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia Klientowi w przeciągu 2 dni roboczych od odstąpienia.
 18. Usługodawca zastrzega sobie, że w przypadku techniki FDM w Trybie ekspresowym jakość może nieznacznie różnić się od realizacji tego samego Zamówienia w Trybie standardowym.
 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, jeżeli wynikają z przyczyn nie stojących po stronie Usługodawcy.
 20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Klienta praw autorskich oraz praw własności przemysłowej takich jak: patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzoru użytkowe, know-how, nazwy handlowe i firmy oraz wszelkie inne prawa korzystające z ochrony na podstawie właściwych przepisów prawa.
Artykuł 4   Świadczenie usług elektronicznych
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług elektronicznych jest nieodpłatne.
 3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Rejestracyjnego, umieszczonego w serwisie internetowym Usługodawcy oraz wysłanie go Usługodawcy.
 4. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego i zaznaczeniu opcji Utwórz konto, utworzy dla Klienta Konto o nazwie (loginie) odpowiadającej adresowi e-mail podanym podczas Rejestracji.
 5. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach serwisu internetowego Usługodawcy, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Klient wysyłając Formularz Rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług oraz do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. będzie korzystał z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz normami społecznymi i obyczajowymi;
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta, gdy:
  1. Klient wykorzystuje Konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu;
  2. nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
 8. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą nazwy(loginu) i Hasła dostępu. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej nazwy(loginu) lub Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność, za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 10. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 11. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 14. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto w serwisie internetowym Usługodawcy, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.
 16. Usługodawca może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługę Newsletter, polegająca na bezpłatnym informowaniu Klientów o promocjach, konkursach i nowościach w ramach Generum sp. z.o.o., a także o usługach świadczonych przez Usługodawcę, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Usługa świadczona jest na rzecz Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Klient może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi Newsletter poprzez zmianę w ustawieniach swojego konta bądź wysłania rezygnacji na adres poczty elektronicznej podany w stopce każdej wiadomości typu Newsletter.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 18. wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 19. czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu);
 20. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter po uprzednim powiadomieniu Klientów korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny;
 21. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by serwis internetowy Usługodawcy funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym.
Artykuł 5   Dostawa
 1. Dostawa wydrukowanego modelu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych, chyba że Usługodawca przed upływem tego terminu poinformuje Klienta, że dostawa z powodu przyczyn niedotyczących Usługodawcy zostanie  zrealizowana w terminie późniejszym.
 2. Usługodawca świadczy usługę dostawy wydrukowanych modeli  w Trybie Standardowym lub Trybie Ekspresowym.
 3. Czas dostawy kilku wydrukowanych modeli jest równy czasowi dostawy modelu o najdłuższym okresie oczekiwania.
 4. Sprzedawca dostarczy wydrukowane modele transportem własnym lub za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 5. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne w serwisie internetowym Usługodawcy.
Artykuł 6   Płatność
 1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)   za pobraniem w przypadku Zamówień do 1000 PLN brutto;

b)   przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);

c)    kartą płatniczą lub kartą kredytową;

d)   Przez system płatności internetowych PayPal;

Artykuł 7   Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Tryb postępowania reklamacyjnego określają przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące roszczenia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dzieła – art. 627 i n.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: Generum sp. z o.o. ul. Bazylijska 39L, 95-100 Zgierz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: druk3d@generum.pl.
 3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Artykuł 9   Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego Usługodawcy jest: Generum sp. z o.o. ul. Bazylijska 39L, 95-100 Zgierz, adres poczty elektronicznej: druk3d@generum.pl.
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego Usługodawcy zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy o świadczenie usług.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
Artykuł 10 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez serwis internetowy Usługodawcy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zaistnienie uzasadnionej przyczyny.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego Usługodawcy. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.druk.xyz/informacje-prawne/regulamin/ oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę pozwanego/oskarżonego.